Oferta

Oferta

 W naszej ofercie znajdą Państwo:

 

SZKOLENIA I KURSY DOSKONALĄCE
Szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych i kursy doskonalące otwarte dla nauczycieli, kadry kierowniczej i pracowników oświaty, projektowane są w celu nabycia przez uczestników praktycznych umiejętności. Tę formę doskonalenia proponujemy w formule otwartej, uwzględniającej zróżnicowaną specyfikę grupy i zamkniętej – dostosowując ich zawartość merytoryczną, czas, sposób i miejsce realizacji do potrzeb konkretnego klienta. Uczestnicy szkoleń uzyskują określone kompetencje, które mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Na zakończenie otrzymują dyplom ukończenia kursu doskonalącego.  

                                                                              

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleń:

 

Szkolenia zamknięte dla Rad Pedagogicznych

 

Szkolenia otwarte

 

KURSY KWALIFIKACYJNE
Rodzaj kształcenia, który zgodnie z przepisami rozporządzenie MEN, ma na celu uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji do sprawowania określonej funkcji, wchodzącej w zakres danej dziedziny mającej zastosowanie w edukacji. Ramowy charakter programów umożliwia RODN uwzględnienie aktualnych treści, wynikających z systemu oświatowego i zmieniającego się stanu prawnego oraz potrzeb i problemów adekwatnych do charakteru tematyki, a także indywidualnych doświadczeń uczestników kursu. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

 

Aktualnie zapraszamy do udziału w kursie:
Kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu – program szkolenia….

 

KONFERENCJE I SEMINARIA
Proponujemy spotkania tematyczne, organizowane często w obecności mediów, podczas których omawiane są zagadnienia związanem z aktualnymi trendami, problemami i rozwiązaniami, mającymi bezpośredni i pośredni wpływ na nowoczesną edukację.

 

RODN W KOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU ROZWOJU SZKÓŁ
Od 2013 roku jesteśmy wykonawcą usług szkoleniowych w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
(projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo:

 

Szkolenia w ramach 3.5 POKL